Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego
zdrowepreparaty.pl

obowiązujący od dnia 15 grudnia 2022 roku

 §1

Definicje

 1. Regulamin niniejszy dokument, reguluje zasady korzystania oraz dokonywania zakupów Towarów w Sklepie Internetowym, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem zdrowepreparaty.pl.
 2. Sklep Internetowy/Sklep serwis internetowy prowad2zony przez Sprzedającego pod adresem zdrowepreparaty.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia Towarów.
 3. Sprzedający KRAVEN PARADAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 5213995742, REGON 523845623, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001006366, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy, który świadczy usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient osoba fizyczna, osoba prawna posiadające zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Towary produkty prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedających, a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu.
 7. Konto Klienta usługa elektroniczna Konto Klienta, dzięki której Klient poprzez utworzenie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, po zalogowaniu się ma możliwość złożenia Zamówienia na Towar, wglądu w historię zamówień oraz w swoje dane osobowe z możliwością ich modyfikacji.
 8. Koszyk wykaz Towarów wybranych przez Klienta w celu złożenia zamówienia ze wskazaniem ilości i kosztów.
 9. Zamówienie oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i ilość Towaru oferowanego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, a także określające sposób zapłaty, dostarczenia, miejsce odbioru/wydania Towaru oraz dane Klienta, będące złożeniem przez Klienta Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Towarów znajdujących się w Zamówieniu.
 10. Formularz rejestracyjny interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia Klientowi założenie indywidualnego Konta Klienta.
 11. Formularz zamówienia interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia Klientowi złożenie zamówienia, przez dodanie do elektronicznego koszyka Towarów z jednoczesnym określeniem sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności oraz kosztów realizacji i dostarczenia Towarów.
 12. Formularz kontaktowy interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia Klientowi kontakt ze Sprzedającym, w tym umożliwia Klientowi zmianę lub zwrot Towaru wchodzącego w skład Zamówienia.
 13. Formularz reklamacji formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia Klientowi złożenie Reklamacji Towaru.
 14. Formularz zwrotu formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia Klientowi złożenie dyspozycji Zwrotu Towaru.
 15. Czas realizacji zamówienia liczba dni roboczych, w których Sprzedający skompletuje Towar znajdujący się w Zamówieniu złożonym przez Klienta w Sklepie Internetowym, a następnie zamówiony Towar dostarczy za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.
 16. Dni robocze dni pon-pt w godzinach od 9.00 do 17.00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.
 17. Biuro Obsługi Klienta/BOK biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem mailowym kontakt@zdrowepreparaty.pl oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem zdrowepreparaty.pl.
 18. Newsletter bezpłatna usługa elektroniczna, która ma na celu informowanie Klientów o promocjach, systemie rabatowym, nowościach, poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sprzedającego treści drogą elektroniczną na aktualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówień lub Koncie Klienta.
 19. Ustawa kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 20. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 §2

Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony pod adresem zdrowepreparaty.pl prowadzony jest przez firmę KRAVEN PARADAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 5213995742, REGON 523845623, KRS 0001006366, adres e-mail: kontakt@zdrowepreparaty.pl.
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Klientami, w Sklepie Internetowym działającym pod adresem zdrowepreparaty.pl.
 3. Regulamin reguluje zasady korzystania oraz dokonywania zakupów Towarów w Sklepie Internetowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem zdrowepreparaty.pl w szczególności określa zasady:
  1. dokonywania przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamówienia Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu,
  2. zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów,
  3. dokonywania rejestracji oraz korzystania z Konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym,
  4. dokonywania zwrotu i zamiany Towarów oraz składania reklamacji.
 4. Towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego są oryginalnie zapakowane oraz fabrycznie nowe, a także wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, między innymi parametry techniczne, informacje dotyczące użyteczności, opisy czy ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku braku dostępności Towaru będącego przedmiotem Zamówienia Klienta lub braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje niezwłocznie Klienta o powyższych okolicznościach drogą elektroniczną na aktualny adres poczty elektroniczny lub telefoniczne na aktualny numer telefonu wskazane przez Klienta w formularzu zamówień lub Koncie Klienta.

§3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego zdrowepreparaty.pl, w tym przeglądania znajdującego się w nim asortymentu, a także składania zamówień Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest:
  1. posiadanie komputera lub telefonu z dostępem do sieci Internet,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. zarejestrowanie profilu Klienta na stronie internetowej zdrowepreparaty.pl.
 2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zdrowepreparaty.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Klient jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. treści propagujących przemoc, treści naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego zdrowepreparaty.pl,
  6. niepodejmowania działań mających na celu rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego zdrowepreparaty.pl niezamówionej przez Sprzedającego m.in., informacji reklamowej, promocyjnej.
 4. Do przeglądania asortymentu znajdującego się w Sklepie Internetowym zdrowepreparaty.pl nie jest wymagana rejestracja. Klient może złożyć zamówienie także bez uprzedniej rejestracji, jednak posiadając Konto Klienta, ma on możliwość obejrzenia dokładnej historii swoich zamówień, dostępu do dodatkowych rabatów i ofert specjalnych.

§4

Rejestracja

 1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klienta usługi w zakresie założenia i korzystania przez Klienta z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem zdrowepreparaty.pl.
 2. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne. Konto Klienta umożliwia Klientowi pełne korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.
 3. Proces rejestracji Konta Klienta polega na wypełnieniu oraz zaakceptowaniu interaktywnego formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zarejestruj się” lub zarejestrowaniu Konta Klienta w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu w formularzu rejestracyjnym. Wprowadzenie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obligatoryjne jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia Konta Klienta. Wprowadzenie innych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient na podany w formularzu adres poczty elektronicznej otrzyma e-mail potwierdzający zarejestrowanie Konta Klienta i dokonanie jego aktywacji. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego poprzez wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła podanych w trakcie procesu rejestracji.
 5. Z momentem otrzymania od Sprzedającego wiadomości drogą elektroniczną, potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta, zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiająca Klientowi założenie i korzystanie z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Usługa ta jest bezpłatna i nieoznaczona w czasie.
 6. Klient może w każdej chwili wyrejestrować Konto Klienta (co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta umowy o świadczenie usługi Konta Klienta) ze Sklepu Internetowego zdrowepreparaty.pl, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Proces wyrejestrowania polega na przesłaniu Sprzedającemu w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedającego wskazane w §2 pkt 1 niniejszego Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta z jednoczesnym wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedający zastrzega możliwość usunięcia lub zablokowania Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:
  1. podczas procesu rejestracji w Sklepie Internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, które wprowadzają w błąd lub naruszają prawa osób trzecich,
  2. za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszył dobra osobiste osób trzecich,
  3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz zachowań godzących w dobre imię Sprzedającego,
  4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 8. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Sprzedającego z Klientem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 9. Sprzedający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi ww., oświadczenie Klientowi drogą elektroniczną na aktualny adres poczty elektronicznej Klienta w Sklepie Internetowym.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie tejże umowy za zgodą obu Stron jest równoznaczne blokadą i usunięciem przez Sprzedającego Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§5

Złożenie Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane przez Klientów posiadających Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Zarejestrowanie Konta Klienta może odbyć się bezpośrednio w momencie składania Zamówienia, można też dokonać tego wcześniej.
 2. Klient może zakupić Towar znajdujący się w ofercie Sklepu Internetowego, w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, wielkość lub wagę Towaru. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można dokonać siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji warunków Regulaminu, jest równoznaczny z brakiem możliwości zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien podać swoje dane osobowe oznaczone jako dane obligatoryjne, wskazane w interaktywnym formularzu zamówienia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych przez Klienta w trakcie składania zamówienia w celu realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy. Wprowadzenie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do złożenia przez Klienta Zamówienia. Wprowadzenie innych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym jedynie będąc zalogowanym na Koncie Klienta. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 6. Proces złożenia Zamówienia przez Klienta polega na wybraniu i skompletowaniu Towaru wchodzącego w skład Zamówienia, wybraniu sposobu płatności i dostawy, wypełnieniu interaktywnego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz potwierdzeniu i wysłaniu Zamówienia, poprzez wybór polecenia „Złóż zamówienie”. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia, jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, z obowiązkiem zapłaty kwoty wynikającej z Zamówienia. Zakupy mogą być kontynuowane przez Klienta po dokonaniu wyboru polecenia „Kontynuuj zakupy”.
 7. Skompletowanie przez Klienta Towarów wchodzących do Zamówienia dokonywane jest poprzez dodawanie Towarów do koszyka poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę.
 8. Klient ma możliwość modyfikacji wszelkich wprowadzonych danych oraz Towarów skompletowanych w koszyku, do momentu wyboru polecenia „Potwierdzam zakup”.
 9. Po dokonaniu przez Klienta wyboru polecenia „Potwierdzam zakup”, w przypadku wybrania wcześniej opcji płatności z góry, Klient powinien opłacić Zamówienie w wybrany uprzednio sposób.
 10. Klient poprzez złożenie Zamówienia składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedający potwierdzi fakt złożenia Zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub Koncie Klienta. Wiadomość z potwierdzeniem od Sprzedającego, o której mowa w poprzednim zdaniu stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta oraz potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Klient powinien utrwalić i zachować powyższą wiadomość e-mail.
 11. Umowę, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§6

Realizacja zamówienia

 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności złożonego Zamówienia lub w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, który uprzednio dokonał zamówienia, a następnie nie odebrał zamówionego Towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokonanego zamówienia i jego anulowania, niezależnie od możliwości realizacji Zamówienia Klienta przez Sprzedającego.
 2. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia, Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu zamówień lub Koncie Klienta aktualny adres poczty elektronicznej, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 3. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego przekazywane jest do realizacji natychmiast, niezależnie od wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia. Warunkiem rozpoczęcia realizacji jest:
  1. w przypadku wyboru sposobu płatności za Towar przy odbiorze (gotówką), wysłanie przez Sprzedającego do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w formie elektronicznej,
  2. w przypadku wyboru sposobu płatności za Towar w formie przelewu tradycyjnego jest otrzymanie przez Sprzedawcę zapłaty za złożone Zamówienie poprzez dokonanie przelewu przez Klienta na wskazane konto bankowe,
  3. w przypadku wyboru sposobu płatności w formie elektronicznej za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej oraz pay-by-link, otrzymanie przez Sprzedającego od operatora, za pośrednictwem którego realizowane są płatności, potwierdzenia dokonania płatności.
 4. Sprzedający wystawia fakturę na każdy Towar wchodzący w skład Zamówienia.
 5. W przypadku braku dostępności Towaru, wchodzącego w skład Zamówienia w magazynie Sprzedającego, Sprzedający, skontaktuje się z Klientem, celem poinformowania Klienta o możliwościach dalszego postępowania.
 6. W przypadku braku dostępności Towaru wchodzącego w skład Zamówienia w magazynie Sprzedającego, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Sprzedający, odstępując od umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku dokonania przez Klienta płatności za Towar za pomocą przelewu internetowego, przelewu tradycyjnego lub karty kredytowej oraz pay-by-link, dokona zwrotu uiszczonej należności, nie później niż w terminie 14 dni, licząc o dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówień oraz dokonania wyboru sposobu płatności za Towar za pomocą przelewu internetowego, przelewu tradycyjnego lub karty kredytowej oraz pay-by-link, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:

KRAVEN PARADAX sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
nr rachunku bankowego odbiorcy: 87 1870 1045 2078 1075 1633 0001
tytułem: numer zamówienia …………

 1. Klient ma możliwość wglądu w status Zamówienia, zamieszczony i aktualizowany w Koncie Klienta. Klient jest również informowany o statusie Zamówienia przez Sprzedającego przez wysłanie informacji drogą elektroniczną na aktualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w na Koncie Klienta.

§7

 Dostawa, koszty dostawy

 1. Towar wchodzący w skład Zamówienia Klienta złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zostanie dostarczony Klientowi na adres i w sposób wskazany w trakcie składania Zamówienia przez Klienta. Klient ma możliwość wyboru wyspecjalizowanej firmy kurierskiej do dokonania dostawy na adres wskazany w Zamówieniu,
 2. Klient jest obciążany kosztami dostarczenia Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym, do miejsca wskazanego przez Klienta w trakcie złożenia Zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru określa „Tabela opłat za wysyłkę” przy czym wysokość tych opłat wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz formy płatności, a także wartości Zamówienia. Zmiana wysokości opłat określonych w Tabeli, spowodowana zmianą stawek opłat dokonywanych przez dostawców usług wysyłki i płatności, nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu. Klient zwolniony zostaje z kosztów dostarczenia Towaru w przypadku, gdy wartość zamawianego Towaru przekracza kwotę 300 zł brutto, nie wliczając w to kosztów dostawy.
 3. Bez względu na wartość zamówienia i ewentualne zwolnienia z opłat, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej w Tabeli opłat wysyłki, jeśli dokonał wyboru płatności w formie gotówki, uiszczanej przy odbiorze (opłata za pobraniem).
 4. Sklep dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia procesu dostawy. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za wydłużenie się terminu dostawy Towaru do Klienta z przyczyn leżących wyłącznie po stronie doręczyciela, a także w wypadku, gdy przedłużony termin doręczenia wynika z awarii systemu elektronicznego obsługującego sprzedaż i dostawę Towaru.

§8

Ceny i Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierającymi podatek od towarów i usług). Ceny Towaru nie stanowi wartość podana na stronie internetowej Sklepu, jeśli wartość ta w sposób oczywisty odbiega od standardowych cen Towaru na rynku sprzedaży detalicznej tych samych produktów (lub produktów o tych samych lub zbliżonych właściwościach) a nieadekwatność podanej wartości Towaru do ceny rzeczywistej wynika z awarii systemu obsługującego działanie Sklepu.
 2. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzednim nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostarczenia Towaru, w wysokości wskazanej w §7 niniejszego Regulaminu, uzależnionej od wartości zamawianych Towarów i wybranego sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Na całkowitą wartość Zamówienia składa się cena Towaru oraz koszty dostarczenia Towaru na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Wszystkie ceny Towarów oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie internetowej mogą ulegać zmianom, jednak cena Towaru znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego, w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia Towaru nie ulega zmianie. W wypadku, o którym mowa w pkt. 1 zdanie drugie niniejszego paragrafu, Klient:
  1. niezwłocznie po złożeniu zamówienia jest informowany o właściwej cenie Towaru.
  2. ma prawo do rezygnacji z zamówienia w takiej części, w jakiej dotyczy Towaru, którego cena podana była wadliwie.
 5. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów płatności, z tytułu umowy sprzedaży zawartej na odległość:
  1. płatności za pobraniem, przy odbiorze zamówionego Towaru (gotówką),
  2. płatności dokonywanej w formie przelewu tradycyjnego na wskazane konto bankowe
  3. płatności dokonywanej bezgotówkowo za pośrednictwem usług dostarczanych przez ING Bank Śląski SA w postaci:
   • płatności w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych imoje,
   • płatności kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych imoje
   • pay-by-link za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych imoje
   • PayPal

 §9

Zmiana Zamówienia, zwrot Towaru

 1. W ciągu 14 dni Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Dotyczy ono również przedsiębiorców dokonujących zakupu Towarów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.
 2. Klient ma możliwość dokonania zmian w Zamówieniu, w szczególności dokonania zmiany lub rezygnacji z Towaru, stanowiącego całość lub część Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za Towar za pomocą przelewu internetowego, przelewu tradycyjnego lub karty kredytowej oraz pay-by-link, Klient dokonując zmiany w zamówieniu, może dokonać zmiany na Towar w cenie nie niższej niż Towar, za który dokonał płatności przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta płatności przy odbiorze zamówionego Towaru (gotówką), Klient dokonując zmiany w zamówieniu, może dokonać zmiany, zrezygnować z Towaru stanowiącego całość lub część Zamówienia do momentu wysłania Towaru przez Sprzedającego na adres Klienta wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 5. Zmiana lub rezygnacja z Towaru stanowiącego całość lub część Zamówienia powinna zostać dokonana przez kontakt ze Sprzedającym poprzez wypełnienie Formularza Zwrotu zamieszczonego w Sklepie Internetowym na stronie „Zwroty i Reklamacje”. Zmiana lub rezygnacja z Towaru stanowiącego całość lub część Zamówienia powinna zostać potwierdzona Klientowi przez Sprzedającego przez wysłanie drogą elektroniczną na aktualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówień lub Koncie Klienta.
 6. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Towaru stanowiącego całość lub część Zamówienia, w przypadku dokonania przez Klienta płatności za Towar za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej oraz pay-by-link Sprzedający dokona zwrotu uiszczonej należności, nie później niż w terminie 14 dni licząc o dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Towaru stanowiącego całość lub część Zamówienia, z winy Klienta, Klient jest obciążany kosztami dostarczenia Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej na adres wskazany przez Sprzedającego.
 8. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Towaru stanowiącego całość lub część Zamówienia, z winy Klienta, Klient jest obciążany kosztami dostarczenia Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej na adres wskazany przez Sprzedającego.
 9. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Towaru stanowiącego całość lub część Zamówienia, z winy Sprzedającego, Sprzedający jest obciążany kosztami dostarczenia Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej na adres wskazany przez Sprzedającego.
 10. Dokładna procedura zwrotów i reklamacji została opisana na specjalnej stronie, która znajduje się TUTAJ. Obejmuje ona również przedsiębiorców, którzy nabyli Towary w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

 §10

Reklamacja

 1. Sprzedający zobowiązuje się realizując Zamówienie dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub w udzielonej gwarancji, w ciągu dwóch lat od daty wydania mu przez Sprzedającego Towaru z wadą fizyczną lub wadą prawną, nie później jednak niż w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady. Reklamację złożoną przez Klienta po upływie terminów określonych w zdaniu poprzednim Sprzedający, pozostawia się bez rozpoznania. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę wskazaną w mailu potwierdzającym, wysłanym przez Sprzedającego do Klienta po wypełnieniu Formularza Reklamacji.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji zamieszczonego w Sklepie Internetowym na stronie „Zwroty i Reklamacje”. Klient po prawidłowym wypełnieniu Formularza Reklamacji, otrzymuje od Sprzedającego drogą elektroniczną na aktualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówień lub Koncie Klienta informację z potwierdzeniem otrzymania reklamacji oraz daty jej zarejestrowania u Sklepie Internetowym Sprzedającego.
 4. Sprzedający obowiązany jest w ciągu czternastu dni kalendarzowych do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji oraz do powiadomienia Klienta o sposobie dalszego postępowania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta drogą elektroniczną na aktualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówień lub Koncie Klienta, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji Klienta jest dołączenie potwierdzenia zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Sprzedającego oraz dostarczenie reklamowanego Towaru na adres wskazany przez Sprzedającego po prawidłowym wypełnieniu Formularza Reklamacji.
 6. Klient, korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem reklamacji na koszt Sprzedającego na adres wskazany przez Sprzedającego.
 7. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, w tym w szczególności:
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
  2. skierowanie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z zgodnie z regulaminem ww., sądu polubownego i właściwymi przepisami prawa.

§11

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej:
  1. Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość rozpoczyna się od dnia:
  1. objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wejścia w posiadanie Towaru przez osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta inną niż przewoźnik,
  2. objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii Towaru lub części Towaru lub wejścia w posiadanie ostatniego Towaru, partii Towaru lub części Towaru przez osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta inną niż przewoźnik, w przypadku, gdy umowa dotyczy wielu Towarów dostarczanych osobno, partiami lub częściami,
  3. objęcia w posiadanie pierwszego Towaru, w przypadku, gdy umowa dotyczy regularnego dostarczania Towarów przez określony czas.
 3. Do zachowania rzeczowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, należy wysłać w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu wskazanego w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu, na adres korespondencyjny Sprzedającego lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany na stronie Sklepu Internetowego. Termin do odstąpienia od umowy, jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się według zasad określonych w niniejszym paragrafie.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej na odległość, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedającemu. Do zachowania terminu do zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Klient będący Konsumentem powinien wysłać Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres wskazany przez Sprzedającego.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej na odległość, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Klientowi wszelkich płatności dokonanych przez Klienta w ramach tejże umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem należności otrzymanych od Klienta na jego rzecz, do chwili dostarczenia od Klienta Towaru na adres wskazany przez Sprzedającego.
 8. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, obciąża Klienta kosztami zwrotu Towaru na adres wskazany przez Sprzedającego, według sposobu wybranego przez Sprzedającego.
 9. Klient będący Konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 10. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§12

Zwrot należności

 1. Sprzedający zwróci niezwłocznie, kwotę uiszczoną przez Klienta za Towar wchodzący w skład Zamówienia, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w przypadku:
  1. odstąpienia przez Sprzedającego od umowy, z przyczyn wskazanych w § 6 pkt 6 oraz § 10 niniejszego Regulaminu,
  2. odstąpienia przez Klienta od umowy,
  3. anulowania opłaconego z góry zamówienia lub jego części,
  4. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.
 2. Sprzedający wezwie Klienta do podania niezbędnych danych do dokonania zwrotu Towaru, o ile dane podane przy składaniu Zamówienia przez Klienta są niewystarczające do dokonania zwrotu.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dokonaniu zwrotu, o którym mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu lub za brak dokonania zwrotu, o ile Klient mimo wezwania Klienta przez Sprzedającego do podania niezbędnych danych do dokonania zwrotu Towaru, nie poda ich Sprzedającemu lub poda dane nieprawidłowe.
 4. Zwrot należności za Towar wchodzący w skład Zamówienia zostanie dokonana przez Sprzedającego przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jaki został dokonany przez Klienta, o ile Klient nie wyrazi wcześniej zgody Sprzedającemu na inny sposób dokonania zwrotu należności.
 5. O ile należność za Towar wchodzący w skład Zamówienia została dokonana przy pomocy rachunku bankowego, karty kredytowej lub pay-by-link zwrot płatności za Towar podlegający zwrotowi zostanie przekazany na rachunek bankowy, karty kredytowej lub pay-by-link jego posiadacza.

§13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych, w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności: zmiany przepisów prawa polskiego, zmian dotyczących form płatności, sposobów i terminów dostawy. Do Zamówień Klienta będących w trakcie realizacji stosuje się Regulamin według brzmienia z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Spory zaistniałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje do umów zawartych od dnia 4 stycznia 2021 roku.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem zdrowepreparaty.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie przez Klientów.
 6. Klient ma możliwość skorzystania z oferowanej przez Sprzedającego usługi Newsletter, która polega na informowanie Klientów o promocjach, systemie rabatowym, nowościach, poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sprzedającego treści drogą elektroniczną na aktualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówień lub Koncie Klienta.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z oferowanej przez Sprzedającego usługi Newsletter, jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub rejestracji w Sklepie Internetowym adres poczty elektronicznej.